Privacyverklaring
Privacyverklaring
Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Uitspanning ‘t Peeske, gevestigd aan de Peeskesweg 12 te Beek, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Uitspanning ’t Peeske, Peeskesweg 12, 7037 CH Beek.

Te bereiken via info@peeske.nl of 0316-53 28 04.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Uitspanning ’t Peeske verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Betaalgegevens
- Aankoophistorie

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Uitspanning ’t Peeske verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van een overeenkomst
- Betalingsverkeer
- Gasttevredenheid
- Verzenden van onze nieuwsbrief; indien u daar toestemming voor gegeven heeft
- Communicatie; om u te informeren over wijzigingen van onze diensten/producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Uitvoering wettelijke plicht; gegevens omtrent onze belastingaangifte

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Uitspanning ’t Peeske heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers
die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen
echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan
betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er
gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan
overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld
over een minderjarige, neem dan contact met ons op via: info@peeske.nl, dan verwijderen
wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Uitspanning ’t Peeske neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten
over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om
besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar
een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Uitspanning ’t Peeske) bij betrokken is.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Uitspanning ’t Peeske bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan (wettelijk)
noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Uitspanning ’t Peeske verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang. Met bedrijven die uw gegevens
verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Uitspanning ’t Peeske
blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Uitspanning ’t Peeske gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische
cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij
het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website
en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van uw browser verwijderen.

Uitspanning ’t Peeske gebruikt Google Analytics-cookies:
- Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten
- Wij hebben het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd
- Wij hebben 'gegevens delen' uitgezet
- Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google

Analytics-cookies:
De website van Uitspanning ’t Peeske maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat
om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
Uitspanning ‘t Peeske. Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat
betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u 
beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@peeske.nl. Om er zeker van te zijn
dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs
met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone,
de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen deze gegevens alleen gebruiken voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt en na inzage vernietigen. We reageren zo snel mogelijk,
maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid
heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan hier.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Uitspanning ’t Peeske neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@peeske.nl.

Camerabeveiliging:
Uitspanning ’t Peeske heeft haar pand voorzien van duidelijk zichtbaar geplaatste camera’s met het doel de veiligheid van onze werknemers, gasten en eigendommen te beschermen en ondersteuning te bieden bij calamiteiten. Bij betreding van onze terrein wordt u ook op de aanwezigheid van camera’s geattendeerd. Uitspanning ’t Peeske bewaart camerabeelden maximaal 28 dagen. In geval van een gegronde reden (bv. politieonderzoek) worden camerabeelden langer bewaard, maar niet langer dan noodzakelijk is.